Clubinfo

GVV’57 staat voor Graafse Voetbal Vereniging ontstaan in 1957. GVV’57 heeft dezelfde verenigingskleuren als u nu ziet: WIT en ZWART.
GVV’57 bestaat uit een seniorenafdeling met voetballers/voetbalsters van 19 jaar en ouder en een jeugdafdeling van jongens én meisjes tussen de 5 en 18 jaar. Deze jeugdteams spelen in Samenwerkende teams met de jeugd van SV Estria en SCV'58, de EGS-teams, hun wedstrijden op De Kranenhof. De Kranenhof is nu nog te klein om alle trainingen te kunnen herbergen, daarom trainen diverse jeugdteams van de EGS en de seniorenteams van GVV'57 wekelijks op De Bikkelkamp aan de dr Wierstraat in Grave-West nabij de THOS tennisvelden, appartementencomplex met Lidl en naast gemeenschapshuis De Westhoek.

In de jeugd van de EGS spelen zowel jongens als meisjes o.l.v. een kader dat bestaat uit maar liefst 100 begeleiders(sters) en trainers(sters). 
Voor informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met jeugd/wedstrijdsecretaris Jan Nuijen, W. Verheidenstraat 28, 5361 BD Grave, tel: 0486-471286, mail: jan.nuijen@home.nl

Geschiedenis van GVV'57

GVV'57 is in 1957 ontstaan in een fusie tussen de 2 toenmalige Graafse voetbalverenigingen Mobilia en Sportclub Grave. Het eerste elftal van GVV'57 heeft zich sindsdien voornamelijk opgehouden in de 4e klasse van de KNVB, district Zuid 1 en de 1e klasse van de Afdeling Noord-Brabant van de KNVB. Sinds 1957 zijn er diverse kampioenschappen gevierd, maar ook moesten de nodige degradaties van het 1e elftal verwerkt worden. Absoluut hoogtepunt in het verenigingsleven is nog steeds de beslissingswedstrijd Pr. Irene - GVV'57 om het kampioenschap in de 4e klasse A op 24 april 1974 op het terrein van TOP in Oss. GVV'57 won die wedstrijd in de verlenging met 0 - 1 en promoveerde aldus naar de 3e klasse. Momenteel is GVV'57 zich na een moeilijke periode met degradaties en net-geen promoties aan het proberen een Graafs team neer te zetten uit een selectie bestaande uit twee teams. Het blijkt, ondanks de positieve en onmisbare steun van diverse sponsors erg moeilijk om de weg naar boven te vinden. Met veel inzet werkt het GVV’57-bestuur aan een gezonde vereniging die zich op een prestatief goed niveau kan meten. Welk niveau dat in de toekomst zal zijn is niet te voorspellen. Op 6 mei 2007 werd G.V.V. '57 1 KAMPIOEN en promoveerde naar de 5e klasse.

Op dit moment speelt GVV ’57 1 in de 5e klasse F met voornamelijk teams uit het Land van Cuijk. Onder leiding van hoofdtrainer Ashley Bonnikhorst en assistent trainer Johan Verhaaren en een enthousiaste begeleidingsgroep wordt geprobeerd om tot een “stabiele 5e klasser met zicht naar hoger” te groeien.

Clubhuis "De bikkelbunker II"

Clubhuis "De Bikkelbunker II" dateert uit 1975 en is de opvolger van het houten noodklubhuis "De Bikkelbunker". Het clubhuis, met steun van de sponsorcommissie geheel gerenoveerd, is geopend op de zaterdag en de zondag als er wedstrijden zijn, op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond als er trainingen zijn en bij speciale activiteiten als vergaderingen, feesten, winterprogramma-onderdelen, e.d. Tijdens de jeugdwedstrijden kan de jeugd in het clubhuis aanmaaklimonade kopen tegen gereduceerde prijzen. Er staat een tafelvoetbalspel en een tafeltennistafel.Het verzamelen voor zowel de uit- als de thuiswedstrijden is meestal in het clubhuis. In ons clubhuis wordt NIET gerookt!!

Begeleiding

Interesse om een (jeugd)team te begeleiden of te trainen, neem contact op met GVV’57 via jeugdsecretaris Jan Nuijen: 06-41826111 of jan.nuijen@home.nl

Samenwerking Estria, GVV'57 en SCV'58 (EGS)

GVV'57, SV Estria en SCV’58 werken al een aantal jaren op diverse manieren met elkaar samen. Deze samenwerking tussen Estria, GVV’57 en SCV’58 wordt ook wel EGS genoemd. Sinds augustus 2012 kent EGS een Stuurgroep die op een actieve wijze, in goed overleg met de besturen, de samenwerking van de drie verenigingen heeft geïntensiveerd. Dit heeft onder meer geleid tot het samenvoegen van alle jeugdteams (jongens en meiden), de damesafdelingen en een herenelftal

De succesvolle ervaringen in de samenwerking en de overtuiging dat de samenwerkingsgedachte het beste vorm kan worden gegeven als alle activiteiten op één centrale locatie plaatsvinden, hebben ertoe geleid dat de drie verenigingen de vervolgstap wil zetten. Deze stap is het opstellen van een fusieplan, op basis waarvan op termijn wellicht tot een volledige samenwerking (lees: fusie) kan worden gekomen. Hiervoor hebben de drie verenigingen een intentieverklaring opgesteld die op 4 april 2017 door de drie voorzitters is ondertekend.

In opdracht van de Stuurgroep EGS is een Werkgroep ingesteld voor het opstellen van het gevraagde fusieplan. Dit fusieplan bevat een advies voor een zo concreet mogelijke uitwerking van de belangrijkste vraagstukken. Gestreefd is om een zo goed mogelijk beeld te geven van het fusietraject en de wijze waarop de nieuwe vereniging op hoofdlijnen gestalte zou kunnen krijgen. Goed om hierbij te vermelden dat niet expliciet is ingegaan op (de activiteiten van) de hockeyvereniging. Deze vereniging krijgt op het te vernieuwen complex een veld toegewezen en zal ook deelgenoot worden van de nieuwe accommodatie. De Werkgroep gaat ervan uit dat de leden van de hockeyvereniging dezelfde rechten en plichten krijgen, als de leden van de voetbalvereniging. Voor de goede orde: in de meerjarenbegroting is wel rekening gehouden met inkomsten/uitgaven van/voor de hockeyvereniging.

Tijdens het gehele traject is het de Werkgroep duidelijk geworden dat er voor een nieuwe vereniging volop kansen liggen om zich zowel sportief als organisatorisch verder te ontwikkelen en uit te groeien tot een toonaangevende vereniging binnen de gemeente Grave.

Stuurgroep EGS/hoofdbesturen GVV'57, SV Estria en SCV'58

Ereleden GVV'57

GVV'57 heeft vanaf de start in 1957 mensen die een grote staat van dienst hebben gehad benoemd tot erelid. De Algemene Ledenvergadering kan op voordracht mensen tot erelid benoemen. Hieronder de lijst van onze ereleden (Cursief = overleden)

1961 dhr Hans Verheugen 
 
1961 dhr Wim Kempkes
 
1962 dhr Ad Schuurbiers  

1963 dhr Ad van de Rijdt 
 
1963 dhr Toon Jagers Jzn.
 
1967 dhr Jan Jagers
 
1970 dhr Henk Mulder
 
1970 dhr Piet Linders
 
1977 dhr Dolf Kraak
 
1979 dhr Chris Toonen
 
1979 dhr Jan Derksen
 
1979 dhr Henk Werring
 
1980 dhr Jo Pisters
 
1981 mevr Nel Werring
 
1981 dhr Harrie Nuijen
 
1981 dhr Antoon Toonen
 
1985 mevr Tiny Verheyen
 
1985 dhr Martien Verheyen
 
1985 dhr Jacques Daamen
 
1989 dhr Harrie van Cleef
 
1989 dhr Piet Klein
 
1989 dhr Jo v.d. Weem
 
1996 dhr Fons Buise
 
2002 dhr Frans Stevens
 
2002 mevr An Veekens
 
2008 dhr Wim Leenders 

2012 mevr Riet Willems

2012 dhr Wim Willems

2012 dhr Jan Nuijen

2018 dhr Cor Peters
 
Erelid Fons Buise ontving op 11 december 2000 als eerste GVV '57-er de KNVB waarderingsspeld in zilver.

Erelid An Veekens ontving op 9 december 2002 de KNVB waarderingsspeld in zilver.

Contributies 2018-2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering stellen de leden jaarlijks op voordracht van het bestuur de contributies vast. De laatste jaren streeft het hoofdbestuur van GVV'57 er naar om de contributies op gelijke hoogte met de Samenwerkende verenigingen SV Estria en SCV'58 EGS te houden.

De vastgestelde contributies voor seizoen 2018-2019 

Categorie                                                                         Contributie
Senioren vanaf 18 jaar *1)                                     €  113,20
Junioren (O15 t/m O19) *1)                                  €    74,80
Pupillen (O7 t/m O13) *1)                                      €    64,40
Kabouters/Bikkeltjes                                                €   45,00
Voetballende kaderleden                                        €   73,20
Voetballende kaderleden (O15 t/m O19)    €    54,80
Niet-voetballende kaderleden                           €        0,00
Niet voetballende leden/recreanten               €    39,30
Ereleden                                                                            €        0,00  
Donateurs                                                                         €    15,00
 

Voor leden die niet middels een automatische incasso betalen, wordt de factuur verhoogd met €7,50 administratiekosten per betaling.
 

*1 Alle spelende senioren leden, alsmede spelers van de ST-teams, betalen € 15,00 per verenigingsjaar voor de was kosten van de tenues. GVV ’57 en/of de samenwerking zorgt dat dit collectief geinde wasgeld aan de verantwoordelijke “wassers” wordt uitbetaald.

Voetballende leden die in een verenigingsjaar minder dan 5 competitiewedstrijden hebben gespeeld, hebben recht op restitutie van een gedeelte van de contributie. Restitutie kan worden aangevraagd met het daarvoor beschikbare restitutieaanvraag-formulier. Per restitutieaanvraag besluit het bestuur welke restitutie wordt toegewezen.

Bij gezinnen met meer dan 3 leden bij GVV’57 is er vanaf het vierde lid en alle volgende leden van het gezin die jonger zijn dan 18 jaar contributievrijstelling, zulks als de ouders/verzorgers van dit gezin daar zelf om verzoeken.